I. DEFINITIE OPENBARE BIBLIOTHEEK

Art. 1: De Stedelijke Openbare Bibliotheek Harelbeke is vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een democratische instelling. Haar collecties (e-) boeken, periodieken, audiovisuele materialen, speelleermaterialen…, haar dienst-verlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.


II. OPENINGSTIJDEN

Art. 2: De dagen en uren van opening voor de jeugd- en volwassenenafdeling zijn de volgende:
a) Hoofdbibliotheek, Eilandstraat 2, 8530 Harelbeke maandag: 15 u. - 18 u., dinsdag: 13.30 u. - 20 u., woensdag: 13.30 u. - 18 u., donderdag: 13.30 u. - 20 u., vrijdag: 13.30 u.– 18 u., zaterdag: 9 u. - 12 u. en 13.30 u. - 16 u.
b) Uitleenpost Hulste, Kasteelstraat 9, 8531 Hulste maandag: 13.30 u. - 15.30 u., woensdag: 18 u. - 20 u., zaterdag: 10 u. - 12 u.


III. LIDMAATSCHAP

Art. 3: Men wordt ingeschreven op vertoon van de elektronische identiteitskaart of het bewijs van verblijfsvergunning. Indien men niet beschikt over een elektronische identiteitskaart of indien men geen gebruik wenst te maken van de elektronische identiteitskaart, ontvangt men bij inschrijving een bibliotheekpas die kosteloos wordt afgeleverd. Bij verlies wordt een nieuwe pas afgeleverd tegen betaling van 3 euro.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro per jaar vanaf de leeftijd van 18 jaar. Studenen krijgen op voorlegging van de studentenkaart een gratis lidmaatschap.


Art. 4: Adresveranderingen moeten door de lener onmiddellijk worden meegedeeld.


IV. ONTLENEN

Art. 5: De uitleentermijn voor boeken, periodieken, cd’s, dvd’s… en andere materialen bedraagt 4 weken (= 28 dagen). Een verlenging van deze termijn is mogelijk indien de materialen niet door andere leners werden aangevraagd. Verlengen kan ook telefonisch, per e-mail en van thuis uit via de pc.
Het aantal materialen dat in één beurt op een lenerspas kan uitgeleend worden, is beperkt tot tien. Met een klaskaart kan men maximum veertig materialen ontlenen.


Art. 6: De gebruiker is verantwoordelijk voor een correct gebruik van het zelfbedieningssysteem. Het betreft het innemen en ontlenen van de materialen. De uitleningen zijn persoonlijk; het geleende mag niet aan derden worden uitgeleend.

Art. 7: Het uitlenen van boeken, e-boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s… en andere materialen gebeurt kosteloos. Voor het uitlenen van e-boeken wordt wel een vergoeding gevraagd, overeenkomstig het contract met bibnet.


V. VERANTWOORDELIJKHEID / BESCHADIGINGEN / BOETEREGLEMENTERING

Art. 8: De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen; bij het in ontvangst nemen van een beschadigd materiaal dient hij het personeel te verwittigen, zo niet dan kan hij aansprakelijk worden gesteld.

Art. 9: De lener dient zorg te dragen voor de geleende materialen. Bij verlies of totale beschadiging, medegedeeld binnen de gestelde uitleentermijn, moet hij/zij de kostprijs van het materiaal betalen. Indien dit niet gemeld wordt, is de boeteregeling uit artikel 10 van toepassing. Beschadigingen van barcodes, tags en etiketten op materialen geven aanleiding tot een forfaitaire vergoeding van 1 euro per vastgesteld schadegeval. Voor materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval een door het college op advies van de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. Bij gedeeltelijke beschadiging van een materiaal, bepaalt het college op advies van de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

Art. 10: Wie de geleende boeken, e-boeken, periodieken, cd’s, dvd’s … en andere materialen te laat binnenbrengt betaalt 0,50 euro per materiaal en per week en dit vanaf de eerste dag vertraging.
In alle gevallen gebeurt het verzenden van de maningskaart op kosten van de gebruiker. Tegen het boetebedrag kan, indien de boete voor alle uitgeleende materialen samen meer dan 25 euro bedraagt, schriftelijk beroep worden aangetekend bij het college van burgemeester en schepenen, dat na advies van de bibliothecaris een beslissing treft. Het college kan de boete enkel reduceren in geval van overmacht.
Art. 11: In het geval de lener zijn materialen na herhaaldelijke aanmaningen niet terugbrengt, beslist het bevoegde gemeentelijke bestuursorgaan over te gaan tot juridische vervolging. Alle kosten dienaangaande zullen dan op de wangebruiker worden verhaald.


VI. BIJKOMENDE DIENSTVERLENING

Art. 12: De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere dienstverlening steeds een beroep doen op het personeel.

Art. 13: Uitgeleende materialen kunnen worden voorbehouden. De kosten voor het verzenden van de meldingskaart dat het materiaal ter beschikking is, vallen ten laste van de gebruiker.
Materialen die niet voorhanden zijn, kunnen in het raam van het reglement op het leenverkeer onder bibliotheken worden aangevraagd. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de aanvrager.

Art. 14: In de leeszaal dient de gebruiker er voor te zorgen dat de andere gebruikers niet worden gestoord.
De naslagwerken, de dag- en weekbladen kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd worden. De tijdschriften kunnen worden uitgeleend, behalve het laatste nummer.

Art. 15: Iedereen die ten minste 11 jaar oud is en een geldige lenerspas bezit, kan gratis gebruik maken van internet in de bibliotheek. Kinderen beneden de 11 jaar moeten begeleid worden door een ouder. De gebruiker moet zich aanmelden aan de balie van de leeszaal en daar zijn lenerspas afgeven. Wie gebruik wil maken van internet kan aan de balie of per telefoon of via e-mail gratis reserveren voor de lopende en de volgende week. Elke gebruiker kan maximum 1 uur per dag reserveren. Wie zich tien minuten na het begintijdstip van de gereserveerde beurt nog niet heeft aangemeld, verliest zijn reservatie.
Informatie op internet en andere dragers kan worden geprint. Elke pagina waartoe een drukopdracht gegeven werd, dient betaald te worden.
De bibliothecaris of zijn afgevaardigde kan uitzonderlijk het internetgebruik afbreken als het niet beantwoordt aan de doelstellingen van een openbare bibliotheek. Om redenen van privacy, beveiliging en efficiënt gebruik is het gebruik van internet beperkt tot het zoeken van informatie op het net en het overnemen van gegevens via elektronische drager of op papier.
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van internet. Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris de te betalen vergoeding.


VII. BETWISTINGEN EN PRIVACY

Art. 16: Door zich in te schrijven in de Stedelijke Openbare Bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement dat hem/haar overhandigd wordt bij de inschrijving.

Art. 17: Het beheersorgaan is bevoegd voor het uitsluiten van een lener, dit na samenspraak met de bibliothecaris.

Art. 18: De Stedelijke Openbare Bibliotheek erkent de privacy van haar leden en gebruikt die gegevens enkel en alleen voor haar interne werking.